TRANG CHỦ – Blog của Nhật

Các chủ đề chính

“Bạn không thể thành công nếu đi một mình hoài được

Nhưng bạn cũng không thể thành công khi chỉ dựa vào người khác được

Hãy lựa chọn khéo léo dù bạn đi một mình hay đi cùng nhiều người thì thành công cũng đều do bạn hết!”